หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

โทร 077-456-490 ต่อหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อ

ลำดับ

หน่วยงาน

หมายเเบอร์เเลข

1

จุดบัตร / ห้องบัตร

0

2

ห้องฉุกเฉิก (ER)

101

3

ห้องยา

102

4

ห้องการเงิน

103

5

ห้องหลักประกันต่างชาติ

105

6

ห้องตรวจแพทย์

106

7

ห้องแลป

108

8

OPD

109

9

เวรแปล

111

10

ห้องward

200

11

ห้องANC

203

12

ห้องทันตกรรม

209

13

ห้องเวชฯ

210

14

ห้องแพทย์แผนไทย

214

15

ฝ่ายบริหาร

302

16

ฝ่ายผู้อำนวยการ

303