พ.ศ. 2516

ได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายจุ้ย และ นางจีบ มีเพียร จำนวน 2 ไร่  จัดตั้งเป็นสถานีอนามัยบ้านเกาะเต่า

พ.ศ. 2552

ยกระดับเป็น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเต่า

พ.ศ. 2555

คณะรัฐมนตรีประชุมนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) สมัยนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2555 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศสช.) ภายใต้โครงการจากปัญหาของพื้นที่ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก..จ.) กรอบวงเงินจังหวัดละ 100 ล้านบาท  ได้เสนอโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเกาะเต่า งบประมาณรายจ่าย 50 ล้านบาท (ปี 2556 จำนวน 13.2 ล้านบาท และปี 2557 จำนวน 36.8 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งงบรายจ่ายปี 2557 (ปรับลดงบประมาณตามลักษณะอาคาร) วงเงิน 37,857,000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 29 กันยายน 2558 แล้วเสร็จวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ส่งมอบอาคารวันที่ 9 มิถุนายน 2560 

7 กรกาฎาคม พ.ศ. 2560

พิธีเปิดโรงพยาบาลเกาะเต่า โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง

1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เปิดบริการเป็นโรงพยาบาลระดับ F3  ขนาด 10 เตียง  จนถึงปัจจุบัน