ระเบียนดาวน์โหลด

ลำดับ

รายการ

ประเภท

หน่วยงาน

ดาวน์โหลด

1

ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร โรงพยาบาลเกาะเต่า

เอกสารทางราชการ ใบคำร้อง คำขอ

บริหารทั่วไป

2

แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร สสจ

เอกสารทางราชการ ใบคำร้อง คำขอ

บริหารทั่วไป

3

ใบลาพักผ่อน

เอกสารทางราชการ ใบคำร้อง คำขอ

บริหารทั่วไป

4

ใบลาออกลูกจ้าง

เอกสารทางราชการ ใบคำร้อง คำขอ

บริหารทั่วไป

5

แบบฟอร์มการแจ้งและส่งซ่อมบำรุงพัสดุ

เอกสารทางราชการ ใบคำร้อง คำขอ

บริหารทั่วไป

6

ใบเบิกพัสดุ

เอกสารทางราชการ ใบคำร้อง คำขอ

บริหารทั่วไป

7

บันทึกข้อความขอลงเวลาปฏิบัติงาน

เอกสารทางราชการ ใบคำร้อง คำขอ

บริหารทั่วไป

8

แบบฟอร์มลงทะเบียน เปลี่ยนสถานพยาบาล ST

เอกสารงานประกัน

หลักประกัน

9

ใบขอใช้งานโปรแกรม HOSxP

เอกสารทางราชการ ใบคำร้อง คำขอ

สารสนเทศ

10

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
โรงพยาบาลเกาะเต่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารทางราชการ ใบคำร้อง คำขอ

สารสนเทศ